Οι φάσεις της μεθόδου Τomatis

Η θεραπεία με τη μέθοδο Tomatis περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές φάσεις:

1. Τεστ Ακρόασης

Image

Κατά την πρώτη επαφή με το θεραπευόμενο, καθώς και από την αρχή κάθε νέου θεραπευτικού κύκλου ακουστικών συνεδριών, ο Σύμβουλος Tomatis, μετά τη λήψη ενός λεπτομερούς ατομικού ιστορικού, πραγματοποιεί το Τεστ Ακρόασης. Αυτό είναι μια εξέταση που θα χαρτογραφήσει το αυτί και που σκοπό έχει να βοηθήσει το Σύμβουλο στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση σημαντικών στοιχείων του θεραπευόμενου, όπως είναι για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί με το περιβάλλον του, αλλά και με τον εαυτό του, καθώς και η ικανότητά του να επεξεργάζεται τις εισερχόμενες ακουστικές πληροφορίες. Επίσης, το Τεστ Ακρόασης παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα του θεραπευόμενου να διατηρεί την προσοχή του εστιασμένη και με την ικανότητά του να προσλαμβάνει το ακουστικό μήνυμα, είτε κατά τη μάθηση, είτε κατά την επικοινωνία.

Το Τεστ Ακρόασης αποτελείται από μια σειρά επιμέρους τεστ, η σύνθεση των οποίων δίνει στο Σύμβουλο ένα πλήρες προφίλ ακρόασης, μοναδικό για τον κάθε θεραπευόμενο και τον βοηθάει να ανακαλύψει οποιαδήποτε πιθανή δυσλειτουργία. Η διαδικασία του Τεστ Ακρόασης είναι εξαιρετικά απλή. Από το θεραπευόμενο ζητείται απλά να αποκρίνεται, είτε με κάποια χειρονομία, είτε λεκτικά, σε μία σειρά πολύ απλών ακουστικών ερεθισμάτων, ανάλογα με το επιμέρους τεστ. Το Τεστ Ακρόασης αποτελεί σημαντικό και αναντικατάστατο εργαλείο αξιολόγησης στη μέθοδο Tomatis. Πραγματοποιείται από το Σύμβουλο Tomatis, όχι μόνο στην πρώτη επίσκεψη του θεραπευόμενου, αλλά και κατά τη διάρκεια των κύκλων των θεραπειών του, σαν τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης και της προόδου της θεραπείας. Με την εξέταση αυτή ο Σύμβουλος αξιολογεί την ποιότητα ακρόασης του θεραπευόμενου και συνθέτει ένα πρόγραμμα θεραπείας «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα» του κάθε θεραπευόμενου, τόσο βάσει των αποτελεσμάτων του Τεστ Ακρόασης, όσο και των προσωπικών του αναγκών και στόχων. Μετά από κάθε Τεστ Ακρόασης ο θεραπευόμενος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα από το Σύμβουλο και συζητά μαζί του την πρόοδο της θεραπείας του και τις προσωπικές του απορίες.

2. Ακουστικές συνεδρίες (παθητική φάση)

Image

Στη φάση αυτή η θεραπεία πραγματοποιείται με τη χρήση του "Ηλεκτρονικού Αυτιού". Ο θεραπευόμενος χαλαρώνει στην πολυθρόνα του και ακούει με τα ειδικά ακουστικά το εξατομικευμένο μουσικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από τα μουσικά κομμάτια της μεθόδου Tomatis, τα οποία έχουν επιλεγεί και επεξεργαστεί κατάλληλα από τον έμπειρο Σύμβουλο, βάσει των αποτελεσμάτων του Τεστ Ακρόασης. Κατά τη διάρκειά της συνεδρίας ο θεραπευόμενος μπορεί να γράφει, να διαβάζει, να ζωγραφίζει, να ασχολείται με δημιουργικά επιτραπέζια παιχνίδια ή παζλ , ακόμη και να κοιμηθεί. Οι συνεδρίες διαρκούν δύο ώρες την ημέρα, για το διάστημα των 15 ημερών το πολύ, που διαρκεί ο κάθε κύκλος θεραπείας. Υπάρχει ένας αριθμός κύκλων θεραπειών στη μέθοδο Tomatis, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους και επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση των προβλημάτων ή τις δυσκολίες και την προσωπικότητα των θεραπευόμενων. Έτσι, προκειμένου ο θεραπευόμενος να έχει τα καλύτερα και μονιμότερα θεραπευτικά αποτελέσματα, θα χρειαστούν κάποιοι κύκλοι θεραπειών που είναι ενδεδειγμένοι για την περίπτωσή του.

3. Ακουστικές συνεδρίες (ενεργητική φάση)

Image

Η ενεργητική φάση των ακουστικών συνεδριών είναι επίσης κεφαλαιώδους σημασίας στη θεραπεία με τη μέθοδο Tomatis. Αυτή η φάση δεν είναι συστηματική, αλλά ο Σύμβουλος μπορεί να τη συστήσει εφόσον το κρίνει απαραίτητο και μόνο αφού έχουν προηγηθεί κάποιοι θεραπευτικοί κύκλοι παθητικής ακρόασης. Στην ενεργητική φάση διατηρούμε το στόχο που έχουμε πετύχει κατά τη φάση της παθητικής ακρόασης, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την ενσωμάτωση και την αφομοίωση της φωνητικής και ηχητικής στάσης όταν μιλάμε, ακροαζόμαστε ή τραγουδάμε. Στη φάση αυτή αξιοποιείται η φωνή του θεραπευόμενου, την οποία ο ίδιος χειρίζεται κατάλληλα, βάσει των υποδείξεων του Συμβούλου Tomatis. Ο θεραπευόμενος διαβάζει κάποιο κείμενο, επαναλαμβάνει κάποιες φράσεις ή τραγουδά. Με τη χρήση ειδικού μικροφώνου, η φωνή περνάει μέσα από το "Ηλεκτρονικό Αυτί" και υφίσταται ειδική επεξεργασία και τροποποίηση. Ο θεραπευόμενος έτσι, ακούει τη φωνή του τροποποιημένη. Τότε είναι που πραγματοποιείται η αναβαθμονόμηση και η αναπροσαρμογή της φωνητικής κίνησης και τελικά, η αλλαγή και η διόρθωση της φωνής, χάρη στην αισθητηριακή και κινητική προσαρμογή της ομιλίας που επιτυγχάνεται.

Μέσα από την ενεργητική φάση ο θεραπευόμενος έρχεται σε καλύτερη θέση σε επίπεδο σωματικό, συναισθηματικό, γλωσσικό και φωνητικό, καθώς και σε επίπεδο μνήμης, μάθησης και προσοχής. Αναπτύσσει τη φωνολογική επίγνωση, βελτιώνει την άρθρωση, το ρυθμό και τη ροή στην ανάγνωση, την καλύτερη οπτική εξερεύνηση μιας λέξης ή μιας πρότασης και αυξάνει την ικανότητα ανάλυσης και κατανόησης ενός κειμένου.

4. Διάλειμμα μεταξύ των θεραπευτικών κύκλων

Image

Μεταξύ δύο θεραπευτικών κύκλων μεσολαβεί μία περίοδος διαλείμματος που αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της θεραπείας με τη μέθοδο Tomatis. Όπως ο εγκέφαλος χρειάζεται εντατική και επαναλαμβανόμενη διέγερση ώστε να λάβει χώρα μια αλλαγή, για τον ίδιο λόγο χρειάζεται περιόδους χωρίς διέγερση, για να μπορέσει να δομήσει και να ενσωματώσει την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε. Αυτή η αρχή ισχύει για όλα τα είδη της εκπαίδευσης, καθώς η αφομοίωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου φαινομενικής παθητικότητας μετά το τέλος της προσπάθειας.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ο θεραπευόμενος χρειάζεται να εφαρμόζει κάποιες απλές ασκήσεις ανάγνωσης και ομιλίας στο σπίτι, για να βοηθήσει τον εγκέφαλο στη διαδικασία αφομοίωσης και μονιμοποίησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι οι συσκευές "Toobaloo" και "Forbrain".

5. Εκτίμηση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση των ακουστικών συνεδριών, πραγματοποιείται ατομική συνεδρία του θεραπευόμενου με το Σύμβουλο και Τεστ Ακρόασης. Εκεί εκτιμάται η πρόοδος και το θεραπευτικό αποτέλεσμα και αποφασίζεται αν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και επιπλέον θεραπευτικοί κύκλοι ακουστικών συνεδριών.